تحقیق درمورد وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان/محمدعلی قره؛ به راهنمایی: امیراحمد مظفری؛ استاد مشاور: علی محمد امیرتاش، فریدون تندنویس.

عنوان لاتین : Sport for all in Iran and comparing with some selected countries 284، جدول، نمودار، پرسشنامهپایان نامه(دکتری)--دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1383. کتابشناسی از ص. 247 تـا 255 وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 15-12-1383به زبان فارسی؛ چکیده به زبان فارسی، انگلیسیعلوم انسانی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه : ایران / ورزش همگانی / نیروی انسانی / بودجه / قهرمان /

کلید واژه معادل لاتین : Iran / Public Sport / Manpower / Budget / Hero /

چکیده : ورزش همگانی در بین کشورها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تأمین سلامت جسمی و روانی غنی سازی اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعی دور شدن از زندگی ماشینی بازگشت به طبیعت افزایش کارایی زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشکی قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه و رسانه های ورزشی به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش جامعی در مورد وضعیت ورزش همگانی ایران انجام نگرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته برای آقایان و بانوان بود که برای ادارات کل تربیت بدنی 28 استان کشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستانی هانی که دارای هیات های ورزش همگانی بودند را در خصوص سن، میزان تحصیلات رشته تحصیلی شغل اصلی سابقه ورزشی و سابقه خدمت رؤسا و تعداد مربیان داوران تاسیسات ورزشی میزان بودجه تعداد شرکت کنندگان در هیات های ورزش همگانی و غیره در شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزیه و تحلیل دااده ها ارسال نمودند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است. داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر آزمون نسبت و مقایسه مینگین مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: که میزان حضور روسای هیات های ورزش همگانی در محل کار برای آقایان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربیان و 49 درصد داوران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی دیپلم و زیردیپلم بوده اند. درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی آقایان و بانوان ورزش می کنند 92/5 درصد جمعیت است که در مقایسه با 23 کشور جهان از همه کمتر بود در مورد زمان تشکیل سازمان رسمی برای ورزش های همگانی ایران در مقایسه با 20 کشور جهان در ردیف آخر قرار گرفته است. درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره افریقا بیشتر و از سایر قاره ها کمتر بود. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 99 درصد هیات های ورزش همگانی هیچ گونه پژوهشی در زمینه ورزش های همگانی انجام نداده و 88 درصد هیات های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچگونه سخنرانی نداشته اند و سطح تحصیلات 65 دردص از روسای هیات هایورزش های همگانی کشور کمتر از کارشناسی است.

وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان/محمدعلی قره؛ به راهنمایی: امیراحمد مظفری؛ استاد مشاور: علی محمد امیرتاش، فریدون تندنویس.

عنوان لاتین : Sport for all in Iran and comparing with some selected countries 284، جدول، نمودار، پرسشنامهپایان نامه(دکتری)--دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1383. کتابشناسی از ص. 247 تـا 255 وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 15-12-1383به زبان فارسی؛ چکیده به زبان فارسی، انگلیسیعلوم انسانی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه : ایران / ورزش همگانی / نیروی انسانی / بودجه / قهرمان /

کلید واژه معادل لاتین : Iran / Public Sport / Manpower / Budget / Hero /

چکیده : ورزش همگانی در بین کشورها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تأمین سلامت جسمی و روانی غنی سازی اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعی دور شدن از زندگی ماشینی بازگشت به طبیعت افزایش کارایی زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشکی قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه و رسانه های ورزشی به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش جامعی در مورد وضعیت ورزش همگانی ایران انجام نگرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته برای آقایان و بانوان بود که برای ادارات کل تربیت بدنی 28 استان کشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستانی هانی که دارای هیات های ورزش همگانی بودند را در خصوص سن، میزان تحصیلات رشته تحصیلی شغل اصلی سابقه ورزشی و سابقه خدمت رؤسا و تعداد مربیان داوران تاسیسات ورزشی میزان بودجه تعداد شرکت کنندگان در هیات های ورزش همگانی و غیره در شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزیه و تحلیل دااده ها ارسال نمودند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است. داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر آزمون نسبت و مقایسه مینگین مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: که میزان حضور روسای هیات های ورزش همگانی در محل کار برای آقایان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربیان و 49 درصد داوران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی دیپلم و زیردیپلم بوده اند. درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی آقایان و بانوان ورزش می کنند 92/5 درصد جمعیت است که در مقایسه با 23 کشور جهان از همه کمتر بود در مورد زمان تشکیل سازمان رسمی برای ورزش های همگانی ایران در مقایسه با 20 کشور جهان در ردیف آخر قرار گرفته است. درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره افریقا بیشتر و از سایر قاره ها کمتر بود. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 99 درصد هیات های ورزش همگانی هیچ گونه پژوهشی در زمینه ورزش های همگانی انجام نداده و 88 درصد هیات های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچگونه سخنرانی نداشته اند و سطح تحصیلات 65 دردص از روسای هیات هایورزش های همگانی کشور کمتر از کارشناسی است.

مقایسه میزان دستیابی به هدف‌های برنامه دوم و سوم توسعه در بخش منابع انسانی، اماکن و تأسیسات و بودجه تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش استان همدان/قربان زارعی؛ به راهنمایی: امیر احمد مظفری؛ استاد مشاور: مینا فتحی.

عنوان لاتین : Comprative Study Between Achievrnent of Second and Third Five Years Development Programs of Schools at the Hamadan Provience 119، نمودارپایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1396 ساعت: 22:26
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها