مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

ساخت وبلاگ
چکیده : اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم دانلود با لی... با عنوان : مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم بخوانید :
اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم


مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

43 صفحه

همراه با منابع

2-1- پیشینه تحقیق------------------------------------------------------------------- 7

2-2-  گردشگری-------------------------------------------------------------------- 9

2-2-1- گردشگری از نظر لغوی--------------------------------------------------------- 9

2-2-2-  واژه توریسم----------------------------------------------------------------- 9

2-3- تعریف و مفاهیم گردشگری--------------------------------------------------------- 10

2-3-1- گردشگری------------------------------------------------------------------ 10

2-3-2- گردشگری داخلی (یا بومی)------------------------------------------------------ 11

2-3-3- گردشگری خارجی(یا بین‌المللی)--------------------------------------------------- 11

2-3-4- گردشگری از بعد جغرافیایی------------------------------------------------------ 11

2-3-5- گردشگری از بعد اجتماعی------------------------------------------------------- 11

2-4- فواید گردشگری---------------------------------------------------------------- 11

2-4-1- فرهنگی و اجتماعی------------------------------------------------------------ 11

2-4-2- اقتصادی-------------------------------------------------------------------- 12

2-5- گردشگری در جهان-------------------------------------------------------------- 12

2-5-1- آغاز جهانگردی در دوران باستان--------------------------------------------------- 12

2-6- گردشگری در جهان-------------------------------------------------------------- 13

2-6-1- آغاز جهانگردی در دوران باستان--------------------------------------------------- 13

2-6-2- گردشگری در دوران قرون وسطی-------------------------------------------------- 14

2-6-3- گردشگری در دوران رنسانس----------------------------------------------------- 15

2-6-4- گردشگری در دوران انقلاب صنعتی و بعد از آن---------------------------------------- 15

2-6-5- گردشگری در ایران------------------------------------------------------------ 16

2-6-6- روند توسعه گردشگری در ایران قبل و بعد از انقلاب------------------------------------- 16

2-7- روند شکل‌گیری گردشگری در گیلان-------------------------------------------------- 18

2-8- رابطه‌ی جغرافیا و فعالیت‌های گردشگری----------------------------------------------- 18

2-9- اشکال عمده توریسم------------------------------------------------------------- 19

2-10- انواع توریسم------------------------------------------------------------------ 19

2-11- مفهوم توسعه------------------------------------------------------------------ 20

2-12- تئوری قطب رشد--------------------------------------------------------------- 20

2-13- توسعه پایدار------------------------------------------------------------------ 21

2-14-تاریخچه سیستم توزیع محصولات و خدمات گردشگرى------------------------------------ 22

2-15- تاریخچه شرکت‌هاى خدمات مسافرتى در ایران------------------------------------------ 23

2-16- فدارسیون بین‌المللى اتحادیه آژانس‌هاى مسافرتى(UFTAA)-------------------------------- 24

2-17- سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى و شوراى عالى میراث فرهنگى و گردشگرى------------------ 25

2-18- انواع فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى--------------------------------------------- 25

2-18-1- فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى برحسب نوع مجوز--------------------------------- 25

2-18-2- فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى بر حسب بعد سازمانى------------------------------- 26

2-18-3- فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى برحسب سطح فعالیت------------------------------- 28

2-18-4- کارگزاران مسافرتى(آژانس‌ها یا سفرگذارى‌ها)----------------------------------------- 29

2-19- ساختار شرکت‌هاى خدمات مسافرتى------------------------------------------------- 29

2-19-1- واحد فروش و بازاریابى-------------------------------------------------------- 29

2-19-2- واحد عملیات--------------------------------------------------------------- 30

2-19-3- واحد ذخیره‌ی جا------------------------------------------------------------ 30

2-19-4- واحد ادارى و اجرایى---------------------------------------------------------- 30

2-19-5- واحد محاسبات و امور مالى----------------------------------------------------- 30

2-19- کارکنان شاغل در واحدهاى خدمات مسافرتى------------------------------------------- 31

2-19-1- مدیرعامل------------------------------------------------------------------ 31

2-19-2- مدیر فنى------------------------------------------------------------------ 31

2-19-3- مدیر تور------------------------------------------------------------------- 32

2-20- تور و اجزاى آن---------------------------------------------------------------- 32

2-21- راهنمای تور------------------------------------------------------------------ 34

2-22- اهمیت راهنمایان در تورهاى گردشگرى----------------------------------------------- 34

2-23- مسئولیت‌ها و وظایف راهنما------------------------------------------------------- 34

2-24- فرایند اجراى تور--------------------------------------------------------------- 35

2-25- انواع سفرهاى گروهى که در داخل کشور برگزار مى‌شود------------------------------------ 36

2-25-1- سفرهاى طبیعت‌گرا----------------------------------------------------------- 36

2-25-2- طبیعت‌گردى و راهنماى کویر---------------------------------------------------- 37

2-26- دستورالعمل‌هاى ویژه برگزارکنندگان تور طبیعت----------------------------------------- 38


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم
کوشا فایل...
ما را در سایت کوشا فایل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت: 16:02